Innovasjonsmeldingen

En benchmark undersøkelse om hvordan etablerte, norske selskaper tilrettelegger for innovasjon

Et opprop til norske ledere!

Til tross for hva man skulle tro; innovasjon er ikke et mål i seg selv. Du ikke være innovative. Du ikke gjør nye ting. For mange selskaper er det godt nok å fortsette som før. Pengene triller jo inn, eller hva?  Det finnes nok av eksempler på selskaper som har tenkt slik, som i dag ikke lenger eksisterer.

Innovasjon er egentlig en form for forsikring, men den garanterer ikke utbetaling dersom skaden skulle skje og du blir overkjørt av en konkurrent. Likevel er det noe man må legge ressurser i - fordi alternativet fører til en garantert død.

Innovasjon har imidlertid blitt et begrep som stadig flere bedrifter kun sminker seg med. Går vi bak den velsmurte retorikken, slik vi har gjort i denne undersøkelsen, ser vi at de færreste har et bevisst forhold til hvordan deres virksomhet skal drive innovasjonsarbeid på en systematisk måte.

Vi lever i en tid hvor kostnaden med å etablere et nytt selskap er lavere enn noen gang. Det betyr at trusselen for nye konkurrenter aldri har vært høyere. Samtidig lever selskaper med et konstant press fra ulike interessenter på å levere resultater her og nå. Aksjonærer og styret forventer sin avkasning. Kundene, som har et stadig større tilbud, blir stadig mer kresne på det dere har å tilby.

Innovasjon handler om viljen og evnen ditt selskap har til å endre seg i takt med kundens behov. Leder du en statisk eller dynamisk organisasjon? Som leder lever du i et krysspress av forventninger, krav og konkurrenter, men du må, som Petter Stordalen sier, “selge de bæra du har”.  Innovasjon handler i bunn og grunn om å finne den langsiktige strategien i møte med dette presset.

Det hele begynner med deg som leser dette. Du har nå to valg:
1. Fortsette som før, eksekvere hardt, og gi aksjonærene maksimal avkastning på kort sikt, eller
2. Begynne den tunge jobben med å kommunisere redusert kortsiktig avkastning, øke investeringsviljen og jobbe systematisk med legge til rette for en langsiktig vekst.

Først når du gjør det sistnevnte beveger deg bort fra retorikken og innovasjonsteateret og over til substansiell forretningsutvikling. Resultatene fra denne undersøkelsen viser at norske virksomheter fortsatt har en lang vei å gå, så du er ikke alene.  

Klokka tikker og for hver dag du fortsetter som før, er én dag utsettelse av jobben du må gjøre.

Lykke til!

Lucas H. Weldeghebriel  
Founder & CEO, Shifter

Om Innovasjonsmeldingen

Innovasjonsmeldingen er en årlig kartlegging som gjennomføres i samarbeid mellom Fueled og Shifter.

Formålet er å øke den kollektive kompetansen om hvordan etablerte selskaper kan lykkes med innovasjon. Dette gjør vi ved å belyse de viktige strukturelle og kulturelle betingelsene som må ligge til grunn for effektivt innovasjonsarbeid.

‍I tillegg vil vi gjøre årlige dypdykk i temaer som vi vet opptar mange. 256 representanter fra norske selskaper deltok i årets undersøkelse, hvor vi har sett nærmere på to temaer; hvor ligger det formelle ansvaret for innovasjon og hvilke KPI-er som brukes for å måle arbeidet.

Vi håper du finner rapporten nyttig, og at du kan bruke resultatene til å styrke innovasjonskraften i egen virksomhet.

Har du spørsmål, innspill eller kommentarer til Innovasjonsmeldingen, ikke nøl med å ta kontakt med oss!

Nøkkelfunn fra årets undersøkelse

Topplederforankring en forutsetning for å lykkes

Å arbeide kontinuerlig og langsiktig med innovasjon krever tøffe kortsiktige prioriteringer. Respondentene i undersøkelsen fremhever topplederforankring som den viktigste suksessfaktoren for å lykkes – og blant de største barrierene for å komme i gang.

Utilstrekkelig ressursallokering

Selskapene i undersøkelsen allokerer i snitt 3,7 prosent av omsetningen til innovasjon.
7 av 10 mener at dette ikke er tilstrekkelig, sett i lys av selskapets vekstambisjoner og truslene i de eksterne omgivelsene.

En begrenset begrepsdefinisjon

Det strategiske perspektivet begrenses av etablerte bransje- og målgruppedefinisjoner.
I tillegg forbindes innovasjon primært med å videreutvikle eksisterende produkter og tjenester. Som en konsekvens er initiativene som forfølges hovedsakelig av inkrementell karakter med begrenset gevinstpotensial.

Bruk av interne ressurser dominerer dagens praksis

Innovasjon skjer primært gjennom eksisterende medarbeidere. Dette er naturlig ettersom initiativene primært virker å være av inkrementell karakter. Flere forhold tilsier økende bruk av taktikker som baserer seg på samarbeid med eksterne miljøer i årene fremover.

Utydelig organisatorisk forankring

Svært få har dedikerte enheter for innovasjon - ansvaret virker heller å være spredt i ulike deler av organisasjonen. Dette tyder på at innovasjon ikke har opparbeidet seg en selvstendig posisjon i selskapene på lik linje med andre, mer modne fagfelt.

Kultur spiser struktur på prioriteringslisten

Til tross for at selskapene i undersøkelsen i liten grad har utviklet de nødvendige strukturene for å arbeide effektivt med innovasjon, er det de kulturelle forholdene som pekes på som viktigste fokusområde for å styrke innovasjonskraften.

Hvor strukturert arbeider ditt selskap med innovasjon?

Søker dere å styrke selskapets innovasjonevne?
En kartlegging av dagens situasjon gir dere en god start!

Vi hjelper dere å gjennomføre en systematisk evaluering av de ulike elementene som må være på plass for å arbeide strukturert med innovasjon

Test eget selskap